Serveis

Òptima t’ofereix un ampli ventall de serveis que adaptem a cada família segons les seves necessitats i circumstàncies.

Psicologia infantil

Tractament en diferents problemàtiques psicològiques com :

  • D’estat d’ànim
  • D’angoixa i ansietat
  • Inhibicions, pors i fòbies
  • Dificultats de relació
  • Somatitzacions
  • Trastorns obsessius
  • Dificultats d’adaptació (separació, adopció, dol…)
  • Problemes d’atenció i concentració

Psicologia d’adults

Tractament en diferents problemàtiques psicològiques:

  • D’estat d’ànim
  • D’angoixa i ansietat
  •  De relacions socials
  • Problemes de parella

Neuropsicologia

La Neuropsicologia és una disciplina psicobiològica, la qual estudia la relació existent entre el cervell (processos neuronals) i la conducta humana.

Enfocant-nos més en el cervell infantil, podem dir que és un cervell en desenvolupament i que per això requereix un estudi específic. Gràcies a la plasticitat cerebral en els primers anys de vida (0 a 6 anys) una detecció precoç en qualsevol àmbit del neurodesenvolupament serà de vital importància per poder intervenir i atenuar dificultats afegides de possibles trastorns psicopatològics i neuropsicològics.

La dimensió clínica es focalitza en l’avaluació, diagnòstic, pronòstic i tractament de les alteracions psicològiques que presenten els subjectes afectats.

Els neuropsicòlegs infantils poden identificar dificultats en aquestes àrees:

 • Atenció
 • Memòria
 • Funcions executives
 • Habilitats del llenguatge
 • Habilitats visuoespacials
 • Habilitats acadèmiques com la lectura i les matemàtiques

Detectar possibles trastorns del Neurodesenvolupament, que afecten a la conducta i a l’aprenentatge:

 • Trastorn específic del llenguatge (TEL)
 • Trastorns específics d’aprenentatge (dislèxia, disgrafia i discalcúlia)
 • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorn de l’espectre autista (TEA)
 • Discapacitat intel·lectual
 • Trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV)
post-13

Logopèdia (Infantil i d’adults)

La logopèdia s’ocupa de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació i les seves funcions associades mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina.

Trastorns del llenguatge: dificultat en l’expressió i comprensió del llenguatge oral (Trastorn específic del llenguatge “TEL”, Afàsies) i dificultat en el llenguatge escrit (Dislèxia, disgrafia, disortografía ver trastorns de la lectoescriptura)

Problemes de parla: dificultats en la pronunciació i discriminació de sons (Dislàlies, disàrtries, retard en la parla, trastorn fonològic)

Problemes de veu: es tracta d’una trastorn momentani o durador de la funció vocal que, normalment, es tradueix en una alteració d’un o diversos paràmetres de la veu (timbre, to, intensitat). (disfonies)

Hi ha dos tipus de disfonies:

       Disfonia disfuncional simple: alteració de la funció vocal produïda per un mal ús de la veu sense que apareguin lesions orgàniques.

      Disfonia disfuncional complicada: alteració de la funció vocal a la que sí que apareixen lesions orgàniques

Problemes de deglució: Dificultats en alguna de les fases de la deglució oral, esofàgica o faríngia. Mala posició de la llengua a l’hora d’empassar (disglòssia, disfàgia, deglució atípica)

Trastorn en la fluïdesa i el ritme: trastorn de la fluïdesa de la parla que afecta principalment al ritme de l’expressió verbal i es manifesta en repeticions i / o prolongacions de síl·labes, paraules o frases (disfèmia)

Psicomotricitat

La Psicomotricitat treballa la connexió entre ment i cos i ajuda a harmonitzar aquesta interrelació. Ens movem,  ens expressem i ens relacionem, segons com sentim, com ens emocionem i com pensem en aquell precís moment.

Com entenem la Psicomotricitat a Òptima

La psicomotricitat vivencial és la línea que seguim a Òptima, que considera al infant de forma global i que observa la interacció que estableix entre el coneixement, l’emoció, el cos i el moviment. El correcte equilibri entre aquests 4 aspectes facilitarà el desenvolupament del infant, així com la seva capacitat per expressarse i relacionar-se en un context social.

Amb la Psicomotricitat:

   • El infant troba un espai per a expressar-se lliurement, un entorn on mitjançant el joc i el moviment apareixen les seves necessitats, desitjos i emocions.
   •  Acompanyem i estimulem l’evolució del infant, segons la seva edat i etapa de desenvolupament, a través del joc i del moviment i facilitem un procés de maduració harmònic.
   • Ajudem a organitzar i a estimular conceptes com l’espera i el respecte.
   • Partim dels recursos de cada infant i en facilitem de nous.
   • Treballem sobre diferents canals comunicatius i afavorim la comunicació amb els altres.
   • Facilitem als infants el trovar vies d’expressió del seu malestar i patiment.
   • “Resituar-se” en un altre context que l’ajudarà a interactuar amb l’altre d’una forma més ajustada al entorn immediat

Psicopedagogia

Acompanyem als infants i als adolescents en el seu procés d’aprenentatge, identificant i desenvolupant en ells: capacitats, habilitats, estrategies, motivació i constància pel aprenentatge.

 

Com entenem l’aprenentatge?

Des d’Òptima, quan intervenim per millorar els processos d’aprenentatge dels infants tindrem en compte tots els agents actius involucrats en aquest procés educatiu (educadors, pares, companys…).

Facilitant l’adquisició d’eines que l’ajudin a millorar els resultats acadèmics, i fomentant l’esforç i la constància en l’aprenentatge, així com la tolerància a la frustració davant la demanda exigent i creixent que tindran els infants al llarg del seu desenvolupament en l’àmbit acadèmic.

Des d’Òptima sabem que aprendre no és reproduir o imitar únicament, és un procés en el qual els infants construeixen, creant a partir de l’après. Aprenem al llarg de tota la nostra vida. És una capacitat innata en l’ésser humà, només hem de saber com utilitzar-la adequadament per obtenir els resultats desitjats.

En el cas d’aquells infants que presenten dificultats d’aprenentatge, comptem amb tècniques, estratègies i recursos per millorar els processos d’aprenentatge.

Aprendre a aprendre és aconseguir que el coneixement sigui significatiu, és a dir útil i efectiu (eficaç), i així pugui ser aplicat en altres situacions o procesos intel·lectuals posteriors.

Serveis Psicopedagògics:

   • Orientació vocacional: Valorem les aptituds dels adolescents, la seva forma de ser (personalitat) i els seus interessos professionals i personals i així poder trobar el camí més adient per realitzar-se en el futur. Creació de perfil professional i tècniques de recerca.
   • Tècniques d’estudi: Avaluem els diferents aspectes que intervenen en la millora del estudi: l’ambient, l’organització i la planificació, així com si hi ha una metodología.
   • Reeducació en trastorns específics d’aprenentatge: En la lectura (Dislèxia), en l’escriptura (Disgrafía/Disortografia), en les habilitats matemàtiques (Discalculia)
   • Altres dificultats especifiques d’aprenentatge (DEA): Trastorn per dèficit d’atenció con hiperactividad (TDAH), Traston específic del llenguatge (TEL), Trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV), Trastorn del espectre autista (TEA)